Sömn

Grunden för god hälsa

Motion och hälsosam kost är två av tre viktiga faktorer för god hälsa. Men den viktigaste är god sömn. Om du verkligen vill ta hand om din hälsa, då är dina sömnvanor det första att se till. Sömnen är själva grunden för god hälsa och tar man bort den eller låter den förfalla bara en aning, försvagas effekterna av både träning och kosthållning. Hjärnforskaren och sömnexperten Matthew Walker redogör i boken ”Sömngåtan” samband som vetenskapliga studier visar mellan dödlighet och sömnbrist. ”ju mindre sömn, desto kortare liv. De vanligaste sjukdoms och dödsorsakerna i industrivärlden – fetma, demens, diabetes och cancer – vilka lamslår världens hälsovårdssystem, har alla bevisade orsakssamband med sömnbrist”

Sömn, Blodtryck och HRV

Sömnbrist påverkar hjärt-kärlsystemet på fler olika sätt med det sympatiska nervsystemet som gemensam faktor. Det sympatiska nervsystemet är till för att blixtsnabbt kunna mobilisera olika kroppsfunktioner för kamp- och flyktrespons undan omedelbara hot. Ett starkt aktiverande, eggande och uppviglande system för kroppen kan bara vara aktivt under korta perioder, annars blir systemet starkt kontraproduktivt och leder till ohälsa. Ett sätt att mäta om det är balans mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet är att mäta pulsvariabilitet, HRV (Heart Rate Variability). HRV, är ett mått på hjärtats förmåga att anpassa sig i det autonoma nervsystemet (sympatiska & parasympatiska).
Sömn, blodtryck och pulsvariabiliteten, HRV, hänger ihop på så sätt att alarmerande värden för blodtryck och HRV kan ha sitt ursprung i sömnbrist.

Risk för hjärtinfarkt eller stroke ökar med 200%

”Vuxna personer från 45 och uppåt som sover mindre än 6 timmar per natt löper en 200 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke under sitt liv, jämfört med liknande personer som sover 7 till 8 timmar per natt.”
[ Källa: Sömngåtan, Matthew Walker ]

En del av förklaringen till att hjärtat drabbas särskilt hårt av sömnbrist har att göra med högt blodtryck. Även friska och vältränade personer drabbas av sömnbristen som mejar ner allt motstånd. Den orsakar höjd hjärtfrekvens och höjt blodtryck och sliter på utsatta kärl, i synnerhet på kranskärlen som matar in blod till hjärtat.

Sömnapné

Sömnapné innebär andningsuppehåll under sömnen. Den som har sömnapnésyndrom kan under en natt ha hundratals andningsuppehåll med efterföljande mikrouppvakningar. Andningsuppehåll leder till sänkning av blodets syremättnad och leder till allvarliga hälsorisker. Den vanligaste formen är obstruktiv sömnapné, som innebär att övre luftvägar blockeras. Personer med obstruktiv sömnapné snarkar och kan vara trötta på dagen på grund av dålig sömn.
Konsekvenserna av apné är dagtrötthet med bristande koncentrationsförmåga och på långsikt påverkas hjärta och blodkärl negativt.

Blodets syremättnad på natten

Hypoxi eller hypoxemi är medicinska termer för låg syrehalt i vävnader eller blod. En aktivitetsklocka med funktion att mäta syrehalten i bloden kan tjäna som en första varningssignal. Om man kan aktivera automatisk mätning med hög frekvens, kan man följa syrenivån i blodet under natten.
Den vanliga anledningen till att nivån sjunker är sömnapné eller hypopné, dvs andningsuppehåll helt eller delvis. Med ett larm kopplat till onormalt låg syrenivå kan klockan se till att man vaknar och andningen kommer igång igen. I mobilappen samlas data till en OSAHS analys som visar tillfällen av apné, andningsfrekvens, syrehalt, kroppsrörelser mm. under sömnen.

Sömnbrist förkortar livet

Att sova för lite gör oss självklart trötta, men det har en hel del andra mer allvarliga konsekvenser. Risken för hjärt och kärlsjukdomar ökar, imunförsvaret försämras. och vikten ökar.
Man kan inte veta i vilken riktning man ska röra sig om man inte vet var man står, så ett första steg mot bättre sömnvanor kan vara att skaffa sig möjligheten att mäta automatiskt, tex med ett bra aktivitetsband.

Mät din sömn

Det är relativt enkelt att hålla koll på sin sömn, det finns en hel del appar som med hjälp av funktioner i mobiltelefonen mäter och analyserar din sömn. Viktigt att tänka på att appar som körs i mobiltelefonen förbrukar batteri vilket innebär att man måste ha mobilen på laddning under tiden. Dessutom larmar experter om för mycket skärmtid är ett nutidsproblem som påverkar oss negativt. Ett förslag som presenterades av läkaren och författaren Anders Hansson i SVT programmet ”Din Hjärna” är att ha mobilfria rum, exempelvis sovrummet.
Även om appar för mobil , likväl som de flesta aktivitetsarmbanden inte har full precision, kan de fungera för att ge referensvärden. De flesta appar har ungefär samma funktioner, armbanden skiljer sig en del i vad de ger för information och hur väl de mäter.

Dela