Aktivitetsband med mer information om hälsa

ID.1 är ett hälso- och aktivitetsarmband med många funktioner som ger dig mycket information om hälsa, sömn och aktiviteter. Bandet kan automatiskt mäta och spara viktiga hälsoparametrar som blodtryck, puls, syresättning av blodet (SpO2), pulsvariabilitet (HRV) och mer. Det här bandet ger dig detaljerad analys av din sömn. I den tillhörande appen kan du hitta en OSAHS (Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrom) analys. OSAHS innebär att andningsvägar blockeras helt eller delvis, vilket orsakar andningsuppehåll. Bandet mäter bla syresättning av blodet och kan slå larm om eventuella symptom på apnea.

Bandet ger dig referensvärden för blodtryck som du kan följa över tiden. Du får även information om HRV, pulsvariabilitet. HRV är ett mått på hur väl hjärtat anpassar sig i det autonoma nervsystemet och en bra indikator för stress eller överträning.

 

Avancerad Sömnanalys

Ha armbandet på dig när du sover så får du en bra sömnmätning automatiskt.

Armbandet registrerar när du somnar, hur länge och hur bra du sover uppdelat på djup-, lätt- och drömsömn (REM). Med hjälp av information om hur du sover kan du lära dig vad som påverkar din sömn positivt eller negativt och agera preventivt för bättre sömn och hälsa. I bandets display ser du hur många timmar du sovit och med vilken kvalité, en 5-gradig skala, i appen hittar du detaljerad information.

Utöver den vanliga sömnmätningen kan bandet genom att mäta syresättning i blodet under natten, även ge en OSAHS-analys. OSAHS står för Ostructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrom och handlar om olika grad av blockering av andningsvägar under sömn.

Sömnapné är väldigt vanligt men svårt att upptäcka själv. Hypoxi och apné är allvarliga sjukdomstillstånd som man bör söka hjälp med hos vården.

 

I mobilappen under fliken SpO2 hittar du följande information om din sömn:

Apné.

Bandet registrerar antalet tillstånd av sömnapné, blockering av andningsvägar under sömn. Har man problem med sömnapné bör man vända sig till vården och kanske göra en sömnstudie. Vid en sömnstudie får man ett apné-hypopnéindex, AHI. Värdet anger hur många apnéer och hypopnéer som inträffat per timme under studien. Syftet är att fastsälla om man lider av sömnapné och i så fall hur allvarlig sjukdomen är. Normalfriska har AHI mindre än 5, ett värde mellan 5 och 15 innebär mild sömnapné, 15-30 medelsvår och över 30 svår sömnapné. Bandets mätning kan fylla funktion som en tidig varning för tillståndet och om du får höga värden bör du vända dig till vården för undersökning.

SpO2.

Värdet för SpO2 anger andelen syresatt hemaglobin jämfört med den totala mängden hemaglobin i blodet. Varje hemaglobin molekyl kan bära på 4 syreatomer och SpO2 värdet anger hur stor andel som har full last av syre. Normalvärde ligger mellan 95-100%. Om värdet skulle understiga 90% anses det indikera hypoxemi, syrebrist i blodet, och under 80% kan det äventyra organens funktion.

Låg blodsyrenivå.

Under sovtimmar mäter bandet syrehalten i blodet, SpO2. Låg syrenivå innebär risk för hypoxi eller hypoxemi, låg syrehalt i vävnad eller blod.

Hjärtbelastning.

Hjärtbelastning är ett mått på blodflöde, refererar till Perfusion Index, som indikerar mängden pulserande blodflöde i relation till statiskt blodflöde i vävnader. Det är ett mått på hur stark pulsen är. PI är ett numeriskt värde och erhålls genom att mäta hur mycket det infraröda ljuset reflekteras i pulssensorn. Ett normalvärde för hjärtbelastning ligger mellan 20 och 40.

Andningsfrekvens.

Andningsfrekvens eller respiratorisk frekvens är antalet andetag per minut. Referensvärde för andningsfrekvens är 18-26

Kroppsrörelser.

Kroppsrörelser är ett mått på hur mycket man rör sig omedvetet under sömnen. Mycket rörelse är tecken på sämre sömnkvalitet.

EKG test

Aktivitetsbandet mäter ditt EKG

Med aktivitetsbandet kan du testa ditt EKG enkelt. För att se din EKG kurva använder du mobilappen som hör till bandet.

Man behöver minst två kontaktpunkter på kroppen för att kunna mäta EKG och hjärtat bör vara någonstans mellan dessa punkter. Klockan har en kontaktplatta på undersidan och en på ovansidan. Genom att hålla ena handens finger på ovansidans kontakt och bandets undersida i kontakt med andra armen får man en krets med två kontaktpunkter och hjärtat mitt emellan dem. Huden får inte vara alltför torr eftersom det ger sämre kontakt. Hudlotion hjälper om du har torr hud.

Efter några sekunder ser du din EKG kurva på mobilens skärm, ett räkneverk anger hur stor andel av testen som slutförts. Efter fullbordad test kan du välja om du vill spara inspelningen av ditt EKG. Den sparade testen kan du vid senare tillfälle titta på eller visa upp för konsultation. Det går även bra att dela mätningen via sociala nätverk eller andra appar och mail.

 

Man kan använda EKG funktionen i bandet för att mäta pulsen. Det kan man göra direkt med bandet utan att använda mobilappen. Standard för aktivitetsband är att mäta puls med PPG (fotopletysmografi) som mäter blodflödet med hjälp av ljus. EKG funktionen i klockan ger ytterligare en möjlighet för pulsmätning.

 

Terminologi

QT-värde

EKG ritar ett diagram över hjärtats aktivitet över tiden. Diagrammet visar olika kurvor som benämns P, Q, R, S och T. QT intervallet mäter tiden mellan Q och T vågen. En förlängd QT-tid har visats ge en ökad benägenhet för ventrikulära arytmier och plötslig död. QT-värdet är beroende av hjärtfrekvensen och man använder därför ett QT-värde korrigerat för hjärtfrekvensen.

Referensvärde för normaltillstånd här är 300-450ms.

HRV

HRV används för att mäta skillnaden mellan hjärtslags intervall. Referensvärde för normaltillstånd här är 0-230ms.

Average HR

Detta anger genomsnitts pulsen i hjärtslag per minut. Normalt i intervallet 60-100 slag / min.

Testa ditt EKG

Hjärtat är en stor muskel som pumpar runt blodet i kroppen. För att hjärtats alla muskelceller ska arbeta tillsammans så effektivt som möjligt styrs det av elektrokemiska impulser. Dessa impulser kan man mäta i sjukvården genom att fästa elektroder på kroppen som kopplas till en EKG-maskin. Ett EKG berättar framförallt hur hjärtrytmen ser ut, men kan även visa om hjärtat får tillräckligt med syre och hur hjärtat ser ut anatomiskt.

Att mäta hjärtats rytm med EKG är intressant eftersom det kan hjälpa till att utesluta vanliga hjärtsjukdomar som är relaterade till hjärtats rytm. Att mäta EKG med en smart watch eller aktivitetsarmband blir inte lika detaljerat som när man mäter EKG på sjukhus. Men det kan fungera som komplement

 

Mät blodtrycket automatiskt

Ett aktivitetsband med blodtrycksmätning som kan hålla koll på ditt blodtryck automatiskt. Du behöver inte tänka på att plocka fram blodtrycksmätare, sätta på manschett och göra mätningen. Har man tendens till högt blodtryck rekommenderas man även att föra dagbok  över sina mätvärden. Aktiverar automatisk blodtrycksmätning i mobilappen, sedan sköter bandet mätningen automatiskt och för dagbok över värdena. I appen kan du hitta hur ditt blodtryck varierat under dygnets 24 timmar. Mätvärden som du får från aktivitetsbandet är referensvärden som du kan ha som komplement för att upptäcka förändringar. Upplever du att ditt blodtryck är högt eller ökar bör du kontakta vården för noggrann kontroll med medicinsk utrustning.

 

Du kan även göra mätning direkt med armbandet utan mobilapp, det är bara att bläddra fram till blodtryckssymbolen i armbandets display så startar mätning automatiskt. Efter några sekunder får du ett värde i displayen.

Heart Rate Variability,  HRV, Pulsvariabilitet

Det är normalt att två hjärtslag efter varandra aldrig är exakt lika varandra i kraft, tid och längd mellan hjärtslagen. Ett normalt hjärta slår inte jämnt, tiden mellan hjärtslag varierar med millisekunder. Den variationen är HRV eller pulsvariabilitet. Om man använder EKG, mäter man skillnaden i tid mellan R-vågorna, R-R intervallet.  Aktivitetsbandet använder fotopletysmografi (PPG) som känner av pulsen optiskt genom att mäta blodflöde i kroppen. Med hjälp av det beräknas intervallen mellan slagen (IBI, Inter Beat Interval).

 

HRV/pulsvariabiliteten påverkas av andning, träning, hormonella reaktioner, metabola och kognitiva processer, stress och återhämtning. Den regleras av det autonoma nervsystemet med dess sympatiska och parasympatiska delar. Den sympatiska delen är stressystemet, som gör oss beredda att prestera för att möta olika utmaningar. Den parasympatiska delen karakteriseras som vilo- och matsmältningssystem och gör att kroppen kan varva ner och återhämta sig. Den sympatiska delen aktiverar produktionen av stresshormon som ökar takten och styrkan i hjärtsammandragningarna, samt minskar pulsvariabiliteten. Och omvänt så saktar det parasympatiska systemet ner pulsen och ökar pulsvariabiliteten för att återställa kroppen i ett stabilt tillstånd. Detta är ett naturligt samspel mellan de två systemen.

 

Mätning & Analys av HRV

V19 aktivitetsband mäter HRV under natten, minut för minut. Varje mätvärde bildar en punkt i ett digram, sk Lorenz spridnings diagram. Lorenz diagrammet är en grafisk metod för att analysera HRV mätningarna och mobilappen gör det åt dig. I avsnittet "Lorenz Plot Analysis" finns tolkning av diagrammet. På fyra olika områden betygssätts HRV på en femgradig skala, där 5 stjärnor är bäst.

Funktioner & Specifikationer

Hälsofunktioner

Bandet kan mäta hälsoparametrar automatiskt (blodtryck, blodets syremättnad och avancerad sömnanalys (Apnea, SpO2, Andningsfrekvens, Hypoxia, Cardic Load, Sleep Activity). De autmatiska mätningarna av blodtryck, syresättning av blodet och avancerad sömnanalys kan aktiveras / avaktiveras i appen [Settings>Device>Switch]. Aktiverade funktioner påverkar batteritiden.

 

Blodtryck

Armbandet kan mäta blodtryck automatiskt under hela eller den del av dygnet du ställer in i appen. Mätning görs med 5 minuters intervall och i appen sparas genomsnittsvärde för varje timme och underliggande mätningar. Även om blodtrycksmätningen inte är med medicinsk noggrannhet, ger det ett unikt referensvärde för att spåra förändringar och variationer. Du hittar information om högsta, lägsta, genomsnitt och senast uppmätta blodtrycket i appen. Där finns även grafisk presentation av uppmätta värden. Förutom funktionen för automatisk mätning av blodtrycket kan man starta mätning direkt i bandet genom att bläddra fram till BP-ikonen i displayen.

 

HRV, Pulsvariabilitet

Variationen i pulsrytmen mäts under nattetid och visas i appen med ett enkelt hälsoindex (Herat Health Index), graderat i rött, gult & grönt intervall. Det är referensvärden men kan tjäna som ett tidigt larm om förändringar. Ett lågt HRV värde kan tyda på ohälsosam stress och oförmåga till återhämtning. (Läs mer om HRV > )

HRV mäts varje minut under nattetid och varje mätvärde prickas in i ett spridningsdiagram (Lorenz Scatter Plot) som används för att bedöma hjärtfunktionen på fyra olika punkter som betygssätt med 1 till 5 stjärnor och visas i appen under rubriken "Lorenz Plot Analys".

 

Motionera

Du kan mäta joggingturen direkt med armbandet, det finns en funktion att starta mätning av tid, steg, puls, distans och förbrukade kalorier. Med appen får du fler möjligheter att registrera och mäta dina aktiviteter. Du kan välja löpning utomhus eller på löpband. Väljer du utomhus löpning aktiveras mobilens GPS-funktion och du för en kartangivelse i Google Maps hur du sprungit. Det finns även cykling som motionsalternativ och som använder mobilens GPS-funktion. Dessutom kan du använda appen för att träna på plankan. Din träning sparas i appen, du kan lägga till foto, och du kan dela den i sociala nätverk eller via andra appar i mobilen.

 

 

Puls

Bandet mäter automatiskt puls med PPG (fotopletysmografi) dygnet runt, varje minut. Du kan starta mätning manuellt i displayen, antingen med PPG eller med EKG-mätning. Den automatiska mätningen sparas i appen där det presenteras grafiskt med info om högst, lägst och genomsnittlig puls under dygnet, samt vilopuls. Alla uppmätta värden under dygnet finns tillgängligt i appen under "Show all data". Du kan ställa in din maxpuls för att anpassa till individuella träningszoner för pulsen. Det finns även en funktion för att bandet larmar om pulsen överstiger ett angivet värde, tex max 115 bpm. Mna

 

EKG

Du kan spela in din EKG-kurva med aktivitetsbandet. För att mäta EKG-signalen behövs två kontaktpunkter. Det skapas genom att hålla ena handens finger på kontaktyta på bandets ovansida, samtidigt som kontaktytan på bandets undersida ligger mot den andra armen. När du mäter EKG visas en kurva överhjärtslagen i mobilskärmen. Du kan se genomsnittspuls, QT-intervall (ms) och HRV (ms) i realtid. När mätningen är klar kan du välja om du vill spara inspelningen. Du kan lägga till kommentarer om mätningen och du kan dela den via olika appar i mobilen. Tex skicka den via mail till någon du vill ska hjälpa dig att tolka mätningen.

 

SpO2, syresättning av blodet

Bandet mäter syresättning av blodet. SpO2, Blood Oxygen Saturation. Syre transporteras i blodet med hjälp av hemaglobinmolekyler. Varje mokyl kan bära 4 syreatomer. SpO2 värdet anger hur stor andel av hemaglobinet i blodet som bär full last av syre, O2. Vädet ska normalt ligga mellan 95 och 100%. Om det ligger under 90% finns anledning att göra en ordentlig undersökning. Mätvärden för SpO2 utgör data för den avancerade sömnanalysen och OSAHS-analysen som görs i appen.

 

Stegräknare

Stegräkning är en av basfunktionerna i armbandet. Du kan sätta upp mål för hur många steg du ska ta per dag och bandet hjälper dig att  hålla reda på om du når dina mål eller tom överträffar dem. I appen hittar du resultaten presenterat i ett antal olika former, anntal steg, sträcka och förbrukade kalorier. Statistik presenteras för olika tidsintervall; timme, dag, vecka, månad och totalt. Du kan om du vill dela med dig av dina prestation till sociala nätverk och andra appar.

 

Sömn

Aktivitetsbandet registrera automatisk din sömn och visar andelen djupsömn, lättsömn och drömsömn (REM-sömn). Du kan sätt mål för hur många timmar du ska sova per natt och får bekräftelse de nätter du nått målet. Under sömnsektionen hittar du även mått på hur lätt du somnar om efter att ha blivit störd i sömnen och om du varit vaken under natten.

 

Alarm, påminnelser, timer, stoppur

Armbandet har; | Alarm Clock | Event reminder | Timer | Stoppur |

Lägg in enstaka eller återkommande påminnelser, tex varje vardag, eller enskild veckodag, olika klockslag, mm. många möjligheter. Välj bland 20 olika ikoner för att symbolisera påminnelsen som visas i displayen på armbandet samtidigt som det vibrerar för att uppmärksamma. Finns även "Upp-och-hoppa" [ Sedentary Reminder ] påminnelse för att ta en paus och sträcka på sig under tex stillasittande arbete, ställbart för intervall mellan rörelsepåminnelse och del av dygnet som påminnelse ska göras. Skillnad mellan detta larm och ovanstående påminnelser är att det här känner av hur länge man suttit still, istället för att påminna vid fasta tidpunkter. Använd bandet som väckarklocka eller andra tidsinställda larm, armbandet vibrerar och tänder display med "väckarklocka-ikon" när klockslaget inträffar.

Timer funktionens tidslängd ställs in i appen, sen startar man den enkelt i ambandet, stoppuret startas och stoppas i displayen.

 

 

Funktioner

Klocka, Datum, Steg, Distans, Kaloriförbränning, Puls (PPG), Puls (EKG), Blodtryck (PPG), Sömn (Djup, Lätt, REM), Syremättnad i blodet SpO2, Löpning (Tid, Steg, Puls, Distans, Kalorier)

 

Skärm

IPS TFT färgskärm, 1.14", högupplöst 135x240, härdat glas. Auto tänd upp vid armrörelse med möjlighet att begränsa lystid (3 s - 9 s) och dygnstid för funktionen, tex 07.00-23.00. Om man inte vill att den ska tändas på natten tex. Ställbar ljusstyrka. Möjlighet att välja olika design för startskärm (klocka/datum).

 

Hitta mobiltelefon

Funktionen hjälper dig att hitta mobiltelefonen om du lagt ifrån dig den och inte kan hitta den. Armbandet och mobilen måste vara ihopkopplad via appen och är begränsad till räckvidden för bluetooth. När du startar sökningen och rör dig runt, startas signal i mobilen när du kommer inom räckhåll för bluetooth (10 m)

 

Batteri

Laddningsbart Li-polymer, 130mAh. Användning 3-5 dagar beroende på hur många funktioner som körs, standby 7-9 dagar.

 

Armband

TPU, upp till 22cm omkrets handled

 

Mobilapp & kompatiilitet

Ladda ner och installera appen Google Play för Android 4.4 och senare versioner och från Apple App Store för iOS 9.0 och senare versioner.

 

Vattentålig

Vattensäker enligt internationell standard IP68

Bruksanvisning