SÖMN

Sömn är grunden för god hälsa

Motion och hälsosam kost är två av tre viktiga faktorer för god hälsa. Men den viktigaste är god sömn. Om du verkligen vill ta hand om din hälsa, då är dina sömnvanor det första att se till. Sömnen är själva grunden för god hälsa och tar man bort den eller låter den förfalla bara en aning, försvagas effekterna av både träning och kosthållning. Hjärnforskaren och sömnexperten Matthew Walker redogör i boken "Sömngåtan" samband som vetenskapliga studier visar mellan dödlighet och sömnbrist. "ju mindre sömn, desto kortare liv. De vanligaste sjukdoms och dödsorsakerna i industrivärlden - fetma, demens, diabetes och cancer - vilka lamslår världens hälsovårdssystem, har alla bevisade orsakssamband med sömnbrist"

Sömn, Blodtryck och HRV

Sömnbrist påverkar hjärt-kärlsystemet på fler olika sätt med det sympatiska nervsystemet som gemensam faktor. Det sympatiska nervsystemet är till för att blixtsnabbt kunna mobilisera olika kroppsfunktioner för kamp- och flyktrespons undan omedelbara hot. Ett starkt aktiverande, eggande och uppviglande system för kroppen kan bara vara aktivt under korta perioder, annars blir systemet starkt kontraproduktivt och leder till ohälsa. Ett sätt att mäta om det är balans mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet är att mäta pulsvariabilitet, HRV (Heart Rate Variability). HRV, är ett mått på hjärtats förmåga att anpassa sig i det autonoma nervsystemet (sympatiska & parasympatiska).

Sömn, blodtryck och pulsvariabiliteten, HRV, hänger ihop på så sätt att alarmerande värden för blodtryck och HRV kan ha sitt ursprung i sömnbrist.

200% högre risk för hjärtinfarkt eller stroke

"Vuxna personer från 45 och uppåt som sover mindre än 6 timmar per natt löper en 200 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke under sitt liv, jämfört med liknande personer som sover 7 till 8 timmar per natt."

[ Källa: Sömngåtan, Matthew Walker ]

 

En del av förklaringen till att hjärtat drabbas särskilt hårt av sömnbrist har att göra med högt blodtryck. Även friska och vältränade personer drabbas av sömnbristen som mejar ner allt motstånd. Den orsakar höjd hjärtfrekvens och höjt blodtryck och sliter på utsatta kärl,  i synnerhet på kranskärlen som matar in blod till hjärtat.

APNÉ

Sömnapné

Sömnapné innebär andningsuppehåll under sömnen. Den som har sömnapnésyndrom kan under en natt ha hundratals andningsuppehåll med efterföljande mikrouppvakningar. Andningsuppehåll leder till sänkning av blodets syremättnad och leder till allvarliga hälsorisker. Den vanligaste formen är obstruktiv sömnapné, som innebär att övre luftvägar blockeras. Personer med  obstruktiv sömnapné snarkar och kan vara trötta på dagen på grund av dålig sömn.

Konsekvenserna av apné är dagtrötthet med bristande koncentrationsförmåga och på långsikt påverkas hjärta och blodkärl negativt.

Bevaka blodets syremättnad på natten

Hypoxi eller hypoxemi är medicinska termer för låg syrehalt i vävnader eller blod. En aktivitetsklocka med funktion att mäta syrehalten i bloden kan tjäna som en första varningssignal. Om man kan aktivera automatisk mätning med hög frekvens, kan man följa syrenivån i blodet under natten.

Den vanliga anledningen till att nivån sjunker är sömnapné eller hypopné, dvs andningsuppehåll helt eller delvis. Med ett larm kopplat till onormalt låg syrenivå kan klockan se till att man vaknar och andningen kommer igång igen. I mobilappen samlas data till en OSAHS analys som visar tillfällen av apné, andningsfrekvens, syrehalt, kroppsrörelser mm. under sömnen.

Sömnbrist förkortar livet

Att sova för lite gör oss självklart trötta, men det har en hel del andra mer allvarliga konsekvenser. Risken för hjärt och kärlsjukdomar ökar, imunförsvaret försämras. och vikten ökar.

Man kan inte veta i vilken riktning man ska röra sig om man inte vet var man står, så ett första steg mot bättre sömnvanor kan vara att skaffa sig möjligheten att mäta automatiskt, tex med ett bra aktivitetsband.

Sömnanalys med aktivitetsband

Ha armbandet på dig när du sover så får du en bra sömnmätning automatiskt.

Armbandet registrerar automatiskt när du somnar, hur mycket djupsömn, REM sömn och lättsömn du har under natten. Den mäter också hur lätt du somnar om efter störd nattsömn och hur lång tid det tar att gå ner i djupsömn.

 

Utöver den här detaljerade informationen om dina sömncykler, får du även en OSAHS-analys. OSAHS står för Ostructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrom och handlar om olika grad av blockering av andningsvägar under sömn. Apnea är fullt blockerade andniningsvägar under sömn och en period av Hypopne innebär en 10 sekunds period när andningen är reducerad med 50 procent eller mer.

Både hypopnea och apnea är allvarliga sjukdomstillstånd som man bör söka hjälp med hos vården.

Apné.

Bandet registrerar antalet tillstånd av Apné, dvs fullständig blockering av andningsvägar under sömn. Har man problem med sömnapné bör man vända sig till vården och kanske göra en sömnstudie. Vid en sömnstudie får man ett apné-hypopnéindex, AHI. Värdet anger hur många apnéer och hypopnéer som inträffat per timme under studien. Syftet är att fastsälla om man lider av sömnapné och i så fall hur allvarlig sjukdomen är. Normalfriska har AHI mindre än 5, ett värde mellan 5 och 15 innebär mild sömnapné, 15-30 medelsvår och över 30 svår sömnapné. Referensvärde för bandets mätning är ett värde mindre mindre än 7. Bandets mätning kan fylla funktion som en tidig varning för tillståndet och om du får värden nära gränsen bör du vända dig till vården för undersökning.

SpO2.

Värdet för SpO2 anger andelen syresatt hemaglobin jämfört med den totala mängden hemaglobin i blodet. Varje hemaglobin molekyl kan bära på 4 syreatomer och SpO2 värdet anger hur stor andel som har full last av syre. Normalvärde ligger mellan 95-100%. Om värdet skulle understiga 90% anses det indikera hypoxemia, syrebrist. och under 80% kan det äventyra organens funktion.

Andningsfrekvens.

Andningsfrekvens eller respiratorisk frekvens är antalet andetag per minut. Referensvärde för andningsfrekvens är 18-26

Hjärtbelastning.

Hjärtbelastning är ett mått på blodflöde, refererar till Perfusion Index, som mäts med oximeter. Det är ett mått på hur stark pulsen är. PI är ett numeriskt värde och erhålls genom att mäta hur mycket det infraröda ljuset reflekteras i pulssensorn. Ett normalvärde för cardic load ligger mellan 20 och 40.

Kroppsrörelser.

Sleep Activity Amplitude är ett mått på hur mycket man rör sig omedvetet under sömnen. Mycket rörelse är tecken på sämre sömnkvalitet.

Låg blodsyrenivå.

Hypoxi är en medicinsk term som betyder att kroppens vävnad lider brist på syre. Referensvärde mindre än 20 s/min.

Mät & Analysera

Det är relativt enkelt att hålla koll på sin sömn, det finns en hel del appar som med hjälp av funktioner i mobiltelefonen mäter och analyserar din sömn. Viktigt att tänka på att appar som körs i mobiltelefonen förbrukar batteri vilket innebär att man måste ha mobilen på laddning under tiden. Dessutom larmar experter om för mycket skärmtid är ett nutidsproblem som påverkar oss negativt. Ett förslag som presenterades av läkaren och författaren Anders Hansson i SVT programmet "Din Hjärna" är att ha mobilfria rum, exempelvis sovrummet.

Även om appar för mobil , likväl som de flesta aktivitetsarmbanden inte har full precision, kan de fungera för att ge referensvärden. De flesta appar har ungefär samma funktioner, armbanden skiljer sig en del i vad de ger för information och hur väl de mäter.